Finlandsite
Hoofd menu
· Home
» Reizen
Sociale situatie en onderwijs in Finland
Overzicht
Finland beschikt over een omvangrijk sociaal zekerheidsstelsel. Het gaat daarbij om uitkeringen voor inkomensverlies ten gevolge van ziekte, werkloosheid, moederschap, ouderdom, invaliditeit en van overlijden van de kostwinner.

Finland kent een grote structurele werkloosheid, met name in de noordelijke en oostelijke regio’s. In 1995 is Finland gestart met een werkgelegenheidsbeleid gericht op het bestrijden van de (langdurige) werkloosheid om daarmee o.a. het systeem van sociale zekerheid te ontlasten. De werkloosheid is inmiddels gedaald van 16,5% in 1994 tot 8,9 % in 2004. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft het percentage langdurige werklozen hoog en blijft de druk op het stelsel van sociale voorzieningen groot.

Een uitgebreid systeem van gezondheidszorg heeft bijgedragen aan een in zijn algemeenheid gezonde bevolking. Gedurende de jaren '80 en '90 lag de stijging van het percentage BBP besteed aan gezondheidszorg hoger dan het OESO-gemiddelde. De afgelopen jaren is in deze stijging een kentering opgetreden vanwege het terugdringen van de overheidsbestedingen.

Tussen 1970 en 1990 werd het Finse onderwijssysteem gekenmerkt door hervormingen en uitbreidingen. Met name het oprichten van universiteiten in de meer perifere gebieden van het land is hier een voorbeeld van. Het onderwijssysteem is universeel en gecontroleerd door de overheid; zij heeft de controle over zaken als het curriculum en diploma's. Na 9 jaar verplicht onderwijs, vanaf het zevende levensjaar, hebben leerlingen de keus te gaan werken of te gaan studeren in ofwel hoger ofwel beroepsonderwijs. Probleem hierbij is dat er een tekort is aan plaatsen op de universiteiten. Als compensatie hiervoor heeft de regering de kwaliteit van de technische scholen verbeterd, met als gevolg dat zij nu kwalitatief en qua arbeidsmarktperspectieven kunnen concurreren met de universiteiten. Finland besteedt veel aandacht aan verdere verhoging van het opleidingsniveau evenals aan activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling.

De investeringen in het onderwijs hebben hun vruchten afgeworpen. Volgens het meest recente PISA onderzoek van de OESO, een onderzoek naar de leerprestaties van 15-jarigen in diverse OESO-landen, presteren Finse scholieren buitengewoon goed op het terrein van lezen, schrijven en wiskunde. Volgens de OESO wordt de kwaliteit van het onderwijs in Finland bepaald door de standaardisering van het onderwijs, waardoor alle scholen een constante kwaliteit behouden.

Bron: site www.minbuza.nl

Hoe ziet het onderwijs er dan uit?
Finland kent, zoals hierboven is aangegeven, een leerplicht van negen jaar, die geldt voor kinderen van zeven tot zestien jaar. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde in de EU, waar Nederland met dertien jaar de langste leerplicht kent en Italië, Spanje en Portugal de kortste. Er is in Finland geen leerplicht voor kinderen onder de zeven jaar. Er zijn echter wel centra voor kinderopvang die worden beheerd door instellingen voor maatschappelijk werk in samenwerking met basisscholen.

Er zijn nagenoeg geen particuliere scholen in Finland die concurreren met de openbare scholen, ondanks het ontbreken van wettelijke belemmeringen hiervoor. De OESO is van mening dat dit vooral veroorzaakt wordt door het gebrek aan subsidies voor particuliere scholen en aan het feit dat Finland beschikt over "een onderwijsstelsel van uitmuntende kwaliteit, met uniforme en hoge landelijke kwaliteitsnormen, dat internationaal gezien de eerste plaats bezet voor wat betreft de leesprestaties van jongeren".

Als een leerling op zestienjarige leeftijd het verplichte onderwijs heeft doorlopen, kan hij/zij kiezen tussen enerzijds het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, gevolgd door de universiteit, of anderzijds het hoger beroepsonderwijs. Hoewel degenen die een diploma van een beroepsopleiding hebben behaald het recht hebben om academisch onderwijs te gaan volgen, wordt dit slechts door weinigen gedaan.

Het universitaire stelsel omvat 20 universiteiten. Dit zijn allemaal publieke instellingen. Er zijn 10 universiteiten met meerdere faculteiten, 6 gespecialiseerde universiteiten (3 technische universiteiten en 3 economische universiteiten) en 4 kunstacademies. Net als in een aantal andere lid-staten van de EU zijn er in Finland universitaire graden te halen van drie verschillende niveau's: kandidaat, doctorandus en doctor. Het kandidaatsexamen, dat na 3 tot 4 jaar afgelegd kan worden, komt vrij weinig voor. Algemener is het doctorandusexamen waarvoor maximaal 8 jaar gestudeerd mag worden, maar dat in theorie na 5 tot 6 jaar moet worden afgelegd. Het niveau van werk en inkomen dat na de opleiding bereikt wordt is, zoals te verwachten valt, rechtstreeks afhankelijk de behaalde kwalificaties.

Het aantal leerlingen als percentage van de bevolking wordt wel beschouwd als een aanwijzing voor de waarde die een land hecht aan het onderwijs. In 1993 nam 69% van de Finnen tussen 7 en 29 jaar deel aan het reguliere onderwijs. Dit is hoog vergeleken met de andere lid-staten van de EU en de leden van de OESO. Het cijfer in Denemarken was 55%, in het VK 53% en in Duitsland 50%.

In 1993 hadden van de 4,1 miljoen mensen van 15 jaar en ouder 1,9 miljoen slechts de basisschool gevolgd, hadden 1,7 miljoen het voortgezet onderwijs bereikt en hadden 459.000 een hogere opleiding gevolgd.

Beroepsopleidingen
In een land met relatief weinig natuurlijke hulpbronnen is er veel nadruk gelegd op de menselijke hulpbronnen. Twee ontwikkelingen vormden er de aanleiding toe dat men meer aandacht ging besteden aan beroepsopleidingen. Ten eerste heeft, zoals in de meeste, zoniet alle geïndustrialiseerde landen de vooruitgang op het gebied van technologie en automatisering de vraag naar een grote hoeveelheid relatief ongeschoolde arbeidskrachten doen afnemen en de vraag naar goed getraind deskundig personeel doen groeien. Ten tweede waren in het begin van de jaren 90, toen de werkloosheid begon te groeien, werknemers gedwongen om werk te zoeken in andere economische sectoren, waarvoor ze niet waren gekwalificeerd of opgeleid.

Beroepsopleidingen zijn van zeer groot belang, want "in een land waar loonovereenkomsten altijd een belangrijke rol gespeeld hebben, is het politiek gezien moeilijk aanvaardbaar om met behulp van het marktmechanisme de werkloosheid te verlagen door middel van lagere lonen; een verfijndere benadering is het opvijzelen van de vaardigheden van de werknemers en het beter op elkaar afstemmen van bedrijven en opleidingsinstituten, zodat studenten relevante vaardigheden kunnen opdoen."

Opleidingsinstituten en universiteiten verzorgen het grootste deel van de initiële beroepsopleidingen, de scholing van volwassenen en de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Ook private ondernemingen verzorgen scholing, maar meestal in de vorm van praktijkopleidingsplaatsen op basis van overeenkomsten tussen deze ondernemingen en gemeentes. De laatste jaren is er een nieuw soort cursussen ontstaan: er worden nu op grote schaal korte cursussen aangeboden en er worden taalcursussen en tests georganiseerd om de taalvaardigheden van volwassenen te verbeteren.

Jongeren kunnen op drie verschillende niveau's beroepsopleidingen volgen of beroepservaring opdoen:

- leerlingen die het basisonderwijs hebben afgesloten, kunnen na een studie van twee tot drie jaar een diploma krijgen dat gelijkwaardig is aan een diploma van het voortgezet onderwijs;

- op het niveau van het zogenaamde lager tertiair onderwijs. Dit is een opleiding van 4 tot 5 jaar na het basisonderwijs, of van 1 tot 2 jaar na het voortgezet onderwijs;

- een leerling kan een diploma van een hogere beroepsopleiding behalen na een studie van 3 tot 4 jaar, volgend op het voortgezet onderwijs.

Het management van de instellingen voor beroepsopleiding staat sinds het eind van de jaren 80 onder druk. De instellingen worden gefinancierd en bestuurd op grond van een beleid dat bijna volledig op ministerieel niveau is overeengekomen. Er wordt echter druk uitgeoefend om het stelsel te flexibiliseren en ook toegankelijk te maken voor volwassenen, in plaats van zich uitsluitend op jongeren te richten.

De nieuwe wet op het leerlingwezen (1993) gaf de instellingen voor beroepsopleiding meer vrijheid tot het ontplooien van initiatieven op het gebied van het aangeboden onderwijs en de besteding van de budgetten. Deze neiging tot decentralisatie is in andere lid-staten duidelijk waar te nemen, evenals de ontwikkeling van flexibeler systemen waarbij combinaties aangeboden kunnen worden van voltijd- en deeltijdopleidingen, binnenschoolse opleiding en praktijkopleidingen.

Sinds het begin van de jaren 90 is het aantal praktijkopleidingsplaatsen gestegen met 40%, maar toch vertegenwoordigt dit nog maar 5% van alle beroepsopleidingen. Volgens Kyrö "brengt het huidige snelle tempo van de technologische vooruitgang grote uitdagingen met zich mee voor institutioneel onderwijs en scholing, vooral in Finland, waar het netwerk van scholen extensief is. Er zijn ongeveer 500 opleidingsinstituten met een toestroom van 200.000 studenten per jaar. Voor een opleidingsinstituut is het onmogelijk om het onderwijs te vernieuwen in het tempo waarmee innoverende ondernemers nieuwe uitrusting en machines aanschaffen. Hierdoor is het onontbeerlijk dat essentiële onderdelen van de opleiding in de praktijk worden verzorgd door innovatieve ondernemingen."

Een werknemer kan studieverlof aanvragen nadat hij ergens een jaar heeft gewerkt. De studie hoeft niets te maken te hebben met de werkzaamheden die de werknemer verricht, hij kan het onderwerp van zijn studie vrij kiezen. Gedurende een periode van vijf jaar kan maximaal twee jaar studieverlof verleend worden. Tijdens dit verlof wordt het salaris niet doorbetaald, maar de werknemer heeft het recht om studiebeurzen aan te vragen.

Bron: Site van het Europese Parlement

Lees ook dit Engelstalige document over (de organisatie van) het doen van onderzoek in Finland: klik hier.

Dit document is ontleend aan Research.fi
LaplandOnline Vakanties


Stel je individuele Lapland winterrondreis samen
Sneeuwscooter direct vanaf de luchthaven, slee met je husky's diep de wildernis in en slaap gedurende je reis in knusse blokhutten of een eigen gebouwde sneeuwiglo

Meer weten? Lapland online

Finland Reiswijzer
Finland Reiswijzer

Finland Vakanties
Tips van A tot Z
Verzekeren
Vlucht/ hotel boeken
Auto reserveren
Boot reserveren
Finland Reizen - by FINholidays
KanovakantieBookmark and Share
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Handige boeken

 
Google Ads
Over de Finlandsite
Klik hier voor een korte profielschets van de Finlandsite. Klik hier voor onze disclaimer (privacy/ copyright/ overname inhoud/ maken van links)
Handig van Finlandsite
QR-code Finlandsite.M
QR-code Twitter.com/FinlandMelding
(QR-code?)

Meerdere newsfeeds

Andere tools


Finlandsite als homepage (IE 5+)
Voeg Finlandsite toe aan Start (IE9+)

Bookmark deze pagina


Finlandsite Nieuws app:
- via Finlandsite
- via Google Play
- via Amazon App Store


Finse economie

- Nieuws via Finlandsite

- Reacties op het Nieuws

- Actuele agenda

- Finland Forum

- Recept v/d week

- De naamdag vandaag

- Weer Finland

- Opbouwtijd Finlandsite (historie)

- Status Database Finlandsite

- Veranderingen aan hoofdpagina

- Bookmark: deze pagina


Diensten via SMS


- iCal Finland Actuele Agenda
(uitleg/ voeg toe)

- JSON Finlandnieuws en Comments


- Finlandsite op Twitter, overzicht
- Finlandnieuws op Twitter
- Finlandsite op Facebook
- Finlandsite op Google+
- Finlandsite op LinkedIn
- Finlandsite op YouTube
- Finlandsite op NuJij
- Finlandsite op Pinterest
- Finlandsite op Netvibes

- Finlandsite via Symbaloo

- Finlandnieuws via Netvibes
- Finlandnieuws via Protopage


- Finland(forum) WebSlice
(vanaf IE8, ook via ieaddons.com)


Finland Accelerator
(vanaf IE8, ook via iegallery.com) Wat is dit?


Finland Chrome Extension- Terug naar de top van deze pagina


- Plaats een banner of maak een link


 
Finlandsite is een product van Glebbeek-Internet

Glebbeek-Internet

nu bent ú aan zet!
Opbouwtijd: 0.0723 sec, 0.0105 van dat voor queries. DB queries: 25.